ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


Toepassingsgebied

De algemene verkoopvoorwaarden van PERFECT MANAGEMENT bvba, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Alsembergse Steenweg 969 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0885.956.725, zoals hierna vermeld, zijn van toepassing op alle voorafgaande informatie, offertes, bestellingen, aanvaardingen van bestellingen en overeenkomsten die PERFECT MANAGEMENT bvba meedeelt, ontvangt of sluit met betrekking tot het verkopen van haar producten en diensten. 

De toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper (hierna ‘de klant’ genoemd) is uitgesloten, behoudens een andersluidend schriftelijk en uitdrukkelijk beding dat beide partijen ondertekenen. In dit laatste geval worden de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant geacht af te wijken van deze algemene voorwaarden die voor het overige van toepassing zullen blijven.

Totstandkoming van het contract

Alle offertes van PERFECT MANAGEMENT bvba worden geacht zonder verbintenis en zonder optie te zijn; ze hebben alleen informatieve waarde, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen. 

Met betrekking tot de verkoop van producten en/of diensten kan de overhandiging van prijzen, tarieven en verkoopvoorwaarden door PERFECT MANAGEMENT bvba niet als een verbintenis worden beschouwd.

PERFECT MANAGEMENT bvba gaat slechts een verbintenis aan vanaf – en door middel van – haar schriftelijke aanvaarding van de bestelling door de klant.

Een bestelling vernietigen

Elke bestelling is onherroepelijk bindend voor de klant en kan alleen worden vernietigd, zelfs vóór de aanvaarding door PERFECT MANAGEMENT bvba, met het discretionair, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van die laatste.

Elke aanvaarding van de vernietiging van een bestelling door PERFECT MANAGEMENT bvba heeft van rechtswege tot gevolg dat de klant een schadevergoeding ten belope van 15% van het bedrag van de bestelling verschuldigd is.

Prijzen

De prijzen die worden genoemd in de offertes of aanvaardingen van bestellingen van PERFECT MANAGEMENT bvba of, bij gebrek daaraan, in de voorafgaande inlichtingen die de klant ontvangt of, nog bij gebrek daaraan, in de door PERFECT
MANAGEMENT bvba gepubliceerde prijslijsten en die op dat ogenblik toepasbaar zijn, hebben exclusief rechtskracht.

In geval van een stijging van de productiekosten of kosten van de diensten, al dan niet in verband met de kostprijs van de

grondstoffen of een stijging van de kosten voor arbeidskrachten, al dan niet voorzienbaar, of in geval van eender welke omstandigheid die wijzigingen van de contractuele relatie meebrengt, worden de prijzen zoals aangekondigd door PERFECT MANAGEMENT bvba of zoals aanvaard door de partijen automatisch in evenredige verhouding aangepast in functie van die wijzigingen; de gewijzigde prijzen zijn van toepassing op de lopende of nog niet geleverde bestellingen alsook op alle toekomstige bestellingen.

Termijn

De leverings- of uitvoeringstermijnen van de diensten die desgevallend worden vermeld in de offerte of in gelijk welk ander commercieel of contractueel document, zijn niet bindend en hebben alleen informatieve waarde.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding waarmee PERFECT MANAGEMENT bvba behoorlijk akkoord gaat, kan een vertraging bij het leveren of uitvoeren van de diensten in geen geval recht geven op het verbreken van een bestelling en kan er van PERFECT MANAGEMENT bvba geen enkele schadevergoeding worden gevorderd.

In geval van overmacht of vergelijkbare gebeurtenissen zoals slechte weersomstandigheden, staking, onderbreking,
verstoring of moeilijkheid bij vervoer of bevoorrading, stilstand door ongeval van de productie of gelijk welke economische stoornis of elke oorzaak als gevolg waarvan het voor PERFECT MANAGEMENT bvba onmogelijk is om haar verplichtingen na te komen onder economisch redelijke voorwaarden, wordt elke bindende termijn voor het leveren of uitvoeren van diensten automatisch opgeschort en verlengd met de duur van die gevallen van overmacht of van die gebeurtenissen.

In de veronderstelling dat de partijen een akkoord bereiken over een bindende termijn voor het leveren of uitvoeren van diensten, kan PERFECT MANAGEMENT bvba in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen bij

het leveren van de producten of van de diensten binnen de eventueel overeengekomen bindende termijn indien de artijen
het eens worden over een wijziging van de initiële bestelling, indien de klant de informatie en documenten die oodzakelijk
of nuttig zijn om de bestelling uit te voeren met vertraging levert of indien de klant vertraging oploopt bij het betalen van de vervallen facturen.

Klachten

Alle klachten van welke aard ook moeten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven naar PERFECT MANAGEMENT
bvba worden verzonden binnen de vijftien dagen vanaf de levering, het uitvoeren van de diensten of vanaf de handeling of de nalatigheid die aanleiding geeft tot een dergelijke klacht, waarbij de eerste van die vervaldagen toepasbaar is, voor elk defect of gebrek dat niet verborgen is, en binnen de zes maanden vanaf de levering voor verborgen gebreken en defecten. Eens deze termijnen verstreken zijn, zal de klant niet langer het recht genieten zich te beroepen op de betrokken gebreken en defecten bij wege van rechtsvordering of exceptie.

Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van PERFECT MANAGEMENT bvba voor elke contractuele of extracontractuele, lichte of zware fout
krachtens welke garantie ook of in overeenstemming met welke juridische theorie ook, wordt onder alle omstandigheden
beperkt hetzij tot de goede uitvoering, in natura, hetzij tot het bedrag van de betrokken bestelling, door equivalent, en is bijgevolg exclusief alle directe of indirecte, onmiddellijke of gevolgschade die de klant of gelijk welke derde die welk verhaal ook tegen de klant zou uitoefenen lijdt.

In het geval waarin PERFECT MANAGEMENT bvba de gegrondheid van een klacht formeel zou hebben erkend, verbindt

zij er zich uitsluitend toe om de producten en/of diensten waarvan zij erkent dat ze defect zijn zo snel mogelijk te vervangen
of terug te betalen.

Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding zijn de facturen en debetnota’s van PERFECT MANAGEMENT bvba
betaalbaar binnen een termijn van 30 (dertig) dagen vanaf de uitgiftedatum van de factuur.

Bij gebrek aan betaling op haar vervaldag wordt elke factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van de onbetaalde bedragen en met nalatigheidsinteresten tegen het wettelijk tarief, regelmatig vervallen, waarbij elke begonnen maand voor een volledige maand is verschuldigd.

Het gebrek aan betaling heeft bovendien tot gevolg dat alle bedragen die de klant om welke reden ook aan PERFECT
MANAGEMENT bvba verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar worden, ongeacht de aanvankelijk overeengekomen betalingstermijnen of betalingswijze.

De klant kan de contractuele vervaldag voor betaling niet uitstellen en kan zijn verplichting niet opschorten indien de

ontvangst of terbeschikkingstelling van de producten of diensten wordt uitgesteld of niet kan worden gerealiseerd om welke reden ook die onafhankelijk is van de wil van PERFECT MANAGEMENT bvba.

Het gebrek aan betaling van een factuur op haar vervaldag heeft als gevolg dat alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden en machtigt PERFECT MANAGEMENT bvba om de uitvoering van haar verbintenissen krachtens gelijk welke bestelling op te schorten of gelijk welk(e) met de klant gesloten overeenkomst, contract of opdracht te verbreken.

PERFECT MANAGEMENT bvba blijft eigenaar van de verkochte producten zolang gelijk welk daarmee verbonden bedrag
niet volledig is betaald door de klant.

In ieder geval waarin de klant een van zijn betalingsverbintenissen tegenover PERFECT MANAGEMENT bvba krachtens
welke bestelling ook niet zou nakomen of het voorwerp zou zijn van een procedure van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening, samenloop van zijn schuldeisers op een aanzienlijk deel van zijn bezittingen of meer algemeen zou vaststellen dat zijn solventie of krediet aan het wankelen wordt gebracht, kan PERFECT MANAGEMENT bvba eisen dat elke bestelling wordt betaald bij levering of op het ogenblik van levering van de diensten en vormen alle onbetaalde bestellingen één en dezelfde overeenkomst voor alle doeleinden als naar recht.

Intellectuele eigendom

Geen enkele offerte, bestelling of overeenkomst die het voorwerp is van deze algemene voorwaarden brengt de overdracht of concessie mee van welk recht ook van intellectuele of industriële eigendom aan de klant.

Toepasbaar recht

Deze algemene voorwaarden en alle mededelingen, offertes of afspraken die ter kennis worden gebracht of gesloten onder toepassing van die voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden of met betrekking tot alle mededelingen, offertes of afspraken die onder toepassing van die voorwaarden ter kennis worden gebracht of gesloten, behoren exclusief tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken tot wier ambtsgebied de Stad Brussel (België) behoort, tenzij PERFECT MANAGEMENT bvba een ander bevoegd rechtsgebied kiest krachtens gelijk welke internationale rechtsregel of de lex fori.